Vi lyfter unga människors drivkraft och passion.

https://passionista.nu/wp-content/uploads/2020/11/60EE24D3-54A0-41F2-8C00-0472F51F98F0-2.jpg

Social innovation – nya lösningar för inkludering

Publicerad den 03/11/2019
Hur kan man forma moderna arbetsplatser som skapar bra resultat och där alla kan vara delaktiga på lika villkor? Som tillvaratar kompetensen hos varje individ oavsett ålder, ohälsa eller språkkunskaper? Och som dessutom gör det möjligt för medarbetarna att trivas, utvecklas och vilja och orka stanna kvar?
I en kunskapsöversikt om Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, som tagits fram av projektet Lärandeforum UUA, skrev Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet om social innovation. Där skriver hon att social innovation handlar om nyskapande processer och lösningar för ökad inkludering och välmående inom arbetsliv, hälsa, utbildning och andra välfärds- relaterade områden. Det kan vara nya metoder, produkter eller samarbeten där samhällsnytta och social förändring är det främsta syftet. Social innovation angriper komplexa samhällsutmaningar såsom arbetslöshet, segregation eller ohälsa.

Universell Utformning av Arbetsplatser

 
UUA, har tillsammans med ledande organisationer utvecklat metoder och modeller för att stödja utvecklingen av framtidens framgångsrika och inkluderande arbetsplatser på ett relativt nytt sätt och fylls på med innehåll allt eftersom. Det är hämtat från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och så här skrev Malin Lindberg om Passionista i rapporten:

Organisationen har breddat förståelsen av samhällsutmaningen med unga kvinnors bristande intresse för arbete och utbildning inom teknik- och innovationsområdet. Etablerade föreställningar om att det svaga intresset beror på informationsbrist eller attitydproblem hos denna grupp omtolkas i Passionista till samhällets oförmåga att tillvarata unga kvinnors befintliga passioner och intresseområden i teknik- och innovationsutveckling. I Akademikerförbundet SSR:s initiativ till universell utformning av arbetsplatser sker ett motsvarande perspektivskifte från individuellt anpassade särlösningar för att kompensera för bristande funktionsförmåga, till ett helhetsperspektiv där arbetsplatsens lokaler, utrustning, relationer, rekrytering, organisation, ledning och digitalisering utformas för att tillvarata alla människors förmågor och kompetenser. På så sätt ses rättighetsperspektivet, affärsnyttan och verksamhetsnyttan som ömsesidigt förstärkande, i stället för som konkurrerande alternativ. Lärdomarna från detta kan tillvaratas för fortsatt kunskapsutveckling om hur ett sådant grundläggande perspektivskifte kan förankras tillräckligt brett och djupt bland den mångfald av målgrupper och intressenter som berörs.